Sunday, August 22, 2010

GURINDAM PETUA SEORANG GURU

Kalau seorang guru mengajar sambil duduk
Murid belajar sambil mengantuk.

Kalau seorang guru mengajar sambil berlakon,
Murid belajar dengan tekun,

Kalau seorang guru mengajar tanpa alat
Murid belajar dengan ralat.

Kalau seorang guru mengajar banyak bercakap
Ada murid bertambah gagap.

Kalau seorang guru pemudah cara
Ramai murid pandai berbicara.

Kalau seorang guru mengajar tanpa menilai
Tak akan tahu murid bodoh dan pandai.

Kalau seorang guru berbudi bahasa
Dikenang murid sepanjang masa.

Kalau guru berinovatif
Pengajaran akan lebih efektif.

Kalau guru tidak belajar
Samalah taraf dengan pelajar.
Assalamualaikum dan salam sejahtera sidang dewan yang dihormati.

Pada petang ini, persidangan kita akan disambung semula bagi sesi kali ini dan izinkan saya untuk mempersilakan dan memperkenalkan ahli Yang Berhormat yang akan menyampaikan hujah-hujah serta bidasan pada kali ini.

Pihak Kerajaan , diwakili oleh:

YAB Perdana Menteri ……………………………
YB ……………………………………………… (Menteri ke-2)
YB ……………………………………………… (Menteri ke-3)
YB ……………………………………………….(Menteri ke-4)


Pihak Pembangkang , diwakili oleh:

YB ……………………………………selaku Ketua Pembangkang
YB ……………………………………………(Pembangkang ke-2)
YB ……………………………………………(Pembangkang ke-3)
YB ……………………………………………(Pembangkang ke-4)


Ahli Yang Berhormat Sidang Dewan yang dihormati.
Izinkan saya untuk memperingatkan semula kepada Ahli-Ahli Yang Berhormat tentang peraturan dan tatacara semasa Dewan kita bersidang: ( baca terus daripada buku peraturan)

Pertama :
Kedua :
-
Diharap Yang Berhormat Ahli Dewan akur dan patuh kepada peraturan yang baru disebutkan tadi.

Sidang Dewan yang dihormati.

Usul dan Isu yang akan dibahaskan pada petang ini ialah:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………Adalah diharapkan agar Ahli Yang Berhormat akan menumpukan hujah-hujah dan bidasan kepada isu tersebut.Sidang Dewan yang dihormati.
Tirai Perbahasan pada petang ini akan dimulakan.
Sebagai permulaan, dengan ini saya mempersilakan :

YAB Perdana Menteri ……………….……………………………. Untuk mengemukakan usul perbahasan, menyampaikan hujah dan membahaskan isu tersebut. Dipersilakan YAB.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada YAB Perdana Menteri atas hujah-hujah yang dikemukakan tadi.
Seterusnya dipersilakan pula YB …………………………… selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah serta membahaskan isu tadi. Dipersilakan:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Terima kasih diucapkan kepada YB ………atas hujah-hujah tadi.
Sidang Dewan yang dihormati :


Gelanggang perbahasan akan diteruskan lagi dengan mempersilakan YB …………………………., Menteri Kedua Kerajaan untuk menyampaikan bidasan Dan hujah-hujah beliau.

Dipersilakan YB

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Terima kasih diucapkan kepada YB
Sidang Dewan yang dimuliakan:


Usul dan isu perbahasan semakin hangat dibicarakan dan akan terus dihujah.

Dengan ini saya mempersilakan YB …………………………., pihak Pembangkang kedua untuk mengemukakan hujah-hujah dan bidasan seterusnya.

Dipersilakan YB

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Terima kasih YB
Hadirin, Sidang Dewan yang dihormati:

Dewan pada petang ini akan lebih bergema lagi dengan hujah-hujah dan bidasan dari kedua-dua pihak seterusnya.

Untuk meneruskan perbahasan tentang isu kita pada petang ini, saya mempersilakan YB ……………………………………, Menteri ketiga Pihak Kerajaan untuk menyampaikan hujah-hujah dan bidasan seterusnya.

Dipersilakan YB

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Terima kasih YB
Ahli-Ahli Dewan yang dimuliakan:

Perbahasan Isu diteruskan lagi dengan mempersilakan Pihak Pembangkang ketiga tampil mengemukakan hujah-hujah dan bidasan seterusnya.

Dipersilakan YB ……………………………………………….

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Terima kasih YB

Sidang Dewan yang dihormati:

Demikian tadi diperlihatkan lontaran hujah-hujah serta bidasan-bidasan dari Yang Berhormat - Yang Berhormat Pihak Kerajaan Dan Pihak Pembangkang.

Untuk memberi peluang kepada Ahli-Ahli Yang Berhormat membuat persediaan ucapan penggulungan , Sidang Dewan membenarkan perbincangan selama tiga minit.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Sidang Dewan yang dihormati:

Perbahasan isu akan diteruskan dengan Sesi Penggulungan.

Saya mempersilakan pihak Pembangkang pertama / kedua., YB ………………………... tampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan.

Dipersilakan YB.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Terima kasih YB.

Ahli-Ahli Yang Berhormat, Sidang Dewan Yang dimuliakan:

Seterusnya, dipersilakan pula YAB Perdana Menteri @ YB Menteri Kedua dari pihak Kerajaan tampil untuk mengemukakan ucapan penggulungan .

Dipersilakan YB.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Terima kasih YB.

Ahli-Ahli Yang Berhormat , Sidang Dewan yang dimuliakan.

Dengan Ucapan Penggulungan itu tadi maka berakhirlah Persidangan Dewan kita pada kali ini. Sehingga bertemu semula pada Sidang Dewan yang akan datang, maka dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-Ahli Yang Berhormat serta seluruh Sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini dan sama-sama membincangkan dengan hangat tetapi halus isu-isu yang diutarakan.

Maka saya, selaku Speaker Dewan menangguhkan Persidangan Dewan pada kali ini.

Sekian, Wabillahitaufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. Terima kasih*****************************************************

Pengumuman keputusan dilakukan oleh Speaker Dewan sebaik sahaja keputusan setiap pertandingandi semua peringkat diterima daripada Ketua Hakim.

Adalah dengan ini diumumkan bahawa usul yang dibahaskan pada kali ini diterima.
ATAU
Adalah dengan ini diumumkan bahawa usul yang dibahaskan pada kali ini ditolak


******************************************************


Sekian, dengan ini saya menyerahkan semula majlis kepada Pengacara Majlis.
MASALAH JAWAPAN PELAJAR
BAGI KARANGAN BAHAGIAN A : KARANGAN BERGAMBAR


MASALAH

(Tema)

• Tidak menepati tema bahan rangsangan
• Tidak menjawab tugasan soalan

(Idea)

• Kurang relevan dengan tema
• Tiada kematangan
• Tidak dapat dihuraikan dengan baik dan jelas
• Idea berulang-ulang
• Terlalu banyak
• Tiada contoh
• Terlalu ringkas
• Terlalu umum
• Tidak dapat membezkan antara vandalisme dengan jenayah


(Bahasa)

• Tidak gramatis
 Ayat tergantung
 Ayat mendatar
 Ayat yang menggunakan kosa kata mudah dan terhad
 Guna bahasa lisan
 Penggunaan kosa kata yang tidak sesuai dan tidak tepat
 Salah penggunaan tanda baca
 Ejaan salah (tidak menggunakan Sistem Ejaan Rumi Baru – dan Kamus Dewan terkini)
• Laras bahasa yang tidak sesuai
• Penggunaan kata pada awal ayat
 Ini
 Ianya
 Dengan
• Penanda wacana yang salah
 Selain daripada itu
 Justeru
• Tanda baca yang salah