Sunday, May 9, 2010

PEDAGOGI

TEKNIK PENCERITAAN

Definisi : Jalinan dan susunan mengenai kejadian dan hal-hal yang berlaku sama
ada benar atau pun khayalan .
(Kamus Dewan,1989)

Bercerita : perbuatan yang mengesahkan cerita ini
: kegiatan yang boleh menarik perhatian dalam p & p
: kaedah yang amat sesuai dengan sifat semulajadi kanak-kanak
: penggunaan dalam p & p dapat :
o Membina keyakinan pelajar
o Merangsang penglibatan cergas
o Menarik perhatian dan penumpuan pelajar

Contoh: tokoh terkenal, peperangan dan penguasaan sains dan penemuan dsb.

Tujuan Penggunaan:
1. menyuburkan daya imaginasi
2. menyuburkan kecerdasan fikiran
3. menggalakkan perkembangan bahasa
4. mengurangkan masalah disiplin
5. menghayati nilai murni
6. menanamkan semangat kewarganegaraan

Prinsip Pengunaan (Ee Ah Meng, 1993)
1. Cerita yang sesuai dengan gaya yang mennarik
2. Cerita yang mempunyai perkaitan dengan tajuk dan matlamat pengajaran
3. Keadaan dan suasana yang selaras dengan jalan cerita
4. Cara yang bersengaja dan dalam keadaan semulajadi
5. Penggunaan alat-alat bantuan
6. Lenggang bahasa yang ringkas dan mudah.
7. Peluang kepada pelajar untuk menyertai aktiviti pembelajaran secara aktif
8. Tidak membuang dan membazirkan masa
9. Cerita disudahi dengan kemas dan teratur
10. Aktiviti susulan

Pendekatan Kaedah Bercerita
1. Guru sebagai pencerita
2. Pelajar sebagai pencerita
3. Mendengar rakaman cerita
4. Penceritaan dari buku
5. Penceritaan dari sumber lain


Kebaikan
1. Mudah untuk menyampaikan maklumat, ilmu pengetahuan dan kemahiran
2. Pengembangan program bacaan dan pendidikan.
3. Memperkembangkan kemahiran mendengar, kemahiran penaakulan dan pengukuhan daya ingatan dan imaginasi pelajar.
4. Memperkembangkan kemahiran lisan dan struktur tatabahasa.
5. Mendorong pengajaran dan pembelajaran.
6. Memperkembangkan kreativiti.
7. Menghasilkan kemahiran dan pertuturan, perbualan dan perbincangan.
8. Memperkembangkan minat dan bakat.


TEKNIK INKUIRI
Pengertian:

1. Suatu proses soal selidik untuk mendapatkan kesimpulan daripada masalah yang dikemukakan dalam P & P.
2. Menekankan soal-soal pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan pendekatan, kaedah, teknik, prosedur, cara melihat dan menyelesaikan masalah.
3. Suatu teknik yang dapat mengembangkan kemahiran belajar di kalangan pelajar.

Matlamat Utama

1. Mengenalpasti unsur-unsur penting untuk melakukan inkuiri bercorak intelektual.
2. Mengukuhkan strategi pengajaran yang dibina .
3. Membina kemahiran kepada guru untuk mempersembahkan bentuk pengajaran yang lebih berkesan dan bermakna.
4. Menganalisis beberapa implikasi penggunaan strategi guru, bilik darjah dan kesesuaian kurikulum.

Jenis-jenis Inkuiri

1. Inkuiri Terbimbing
o Guru bertanggungjawab membimbing pelajar dalam proses kajian.
o Kajian adalah sama dalam bentuk soal selidik, membantuk hipotesis dan merancnag aktiviti penyelidikan.
o Dapat membuat rumusan.

2. Inkuiri Terbuka
o Tiada bimbingan.
o Rumusan adalah hasil dari kajian sendiri.
o Sesuai di peringkat pengajian tinggi.


Langkah-langkah dalam teknik Inkuiri
i. Menentukan masalah.
ii. Rangka penyelesaian.
iii. Pengumpulan data.
iv. Menganalisis data.
v. Membuat kesimpulan.

Pelaksanaan oleh guru
1. Memilih sesuatu konsep, idea ataupun generalisasi.
2. Membimbing, memberi panduan dan bantuan kepada pelajar untuk mencari jawapan.
3. Membantu pelajar untuk menguji konsep, idea dan generalisasi.
4. Memberi bimbingan untuk memeriksa kembali jawapan.

Kelebihan
1. mendorong sikap belajar secara sendiri
2. mempertajamkan fikiran di samping mengembangkan kemahiran intelek
3. penglibatan pelajar sepenuhnya dalam pengajaran guru
4. memberi kesempatan kepada pelajar untuk mengkaji, menilai dan menyangkal pendapat dan pandangan orang lain mengenai sejarah dengan mengemukakan hujah dan bukti


TEKNIK PERBINCANGAN

Pengertian:
Perbincangan merupakan suatu kaedah dan teknik P&P yang melibatkan perbualan antara pelajar dengan guru dalam bilik darjah.
Mak Soon Seng (1993)

Pelajar bebas mengeluarkan dan mengulas pendapat mengenai sesuatu tajuk.

Bertujuan untuk melatih pelajar melahirkan buah fikiran yang bernas dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Melibatkan semua pelajar dalam kelas.
Biasanya diketuai oleh guru.
Boleh juga dilakukan dalam kumpulan kecil.

Pelaksanaan : 5 peringkat

1. Peringkat perancangan.

2. Menetapkan tajuk yang sesuai. Menerangkan tujuan dan matlamat tajuk , jika berkumpulan – Pengerusi dan pencatat perlu dilantik.

3. Peringkat perkembangan
Aktiviti perbincangan.
Setiap ahli kumpulan mengambil bahagian secara aktif.
Pencatat membuat catatan.
Guru mengawasi perjalanan perbincangan.
Dalam suasana gembira, menyeronokkan dan semangat kerjasama.


4. Peringkat rumusan
Sesi pengukuhan melalui perbincangan lanjut.
Pencatat membuat laporan

5. Peringkat penutup
Guru membuat rumusan
Pelajar membuat catatan

Jenis-jenis Perbincangan
 Perbahasan
 Seminar
 Forum
 Kumpulan Belajar
 Sesi Buzz

Kelebihan Kaedah Perbincangan
i. Meningkatkan kemahiran pelajar untuk mengeluarkan pendapat dan hujah yang bernas dan tersusun
ii. Bertutur dengan intonasi dan gaya yang betul
iii. Kemahiran mendengar dan memahami sesuatu perbincangan.
iv. Menggalakkan pelajar bekerjasama dan berkongsi pendapat
v. Mewujudkan sikap suka membaca kerana perlu membuat rujukan
vi. Memperkembangkan kemahiran belajar
vii. Melatih mengeluarkan pendapat dan buah fikiran secara logik dan matang
viii. Melatih pelajar bekerjasama dalam mencapai matlamat dan menyelesaikan masalah
ix. Dapat belajar secara aktif.
x. Mengukuhkan kemahiran berkomunikasi secara berkesan.
TEKNIK SYARAHAN

Pengertian:
o Suatu kaedah pengajaran yang bersifat tradisional dan guru menyampaikan pelajarannya secara autokrasi
o Pengajaran berpusat kepada guru dan pelajar bertindak sebagai pendengar sahaja
o Syarahan sering kali dikait dengan penerangan
o Thyne (1963) : syarahan merupakan seuatu proses yang dapat memberi penerangan kepada orang lain . Kaedah ini kerap kali dinamakan Kaedah Syarahan Penerangan
o George Brown (1978) : penerangan merupakan nadi dalam proses pembelajaran
o Abdul Rahim Rashid (1989) : untuk menarik perhatian dan memberi kefahaman kepada pelajar, kaedah syarahan, penerangan yang digunakan mestilah dilaksanakan secara sistematik dan penerangan dilakukan dengan rapi.

Faktor Pembatasan Keberkesanan

1. Pelajar kurang menumpukan perhatian
• ‘….saya melihat tetapi saya tidak nampak, saya mendengar tetapi tidak pasti apa yang didengar dan saya mengalami sesuatu tetapi tidak tahu apa yang dialami……’suatu gejala mimpi dalam jaga
• Abu Zahari (1992): keadaan ini menyebabkan pelajar tidak akan memahami apa yang diajarkan dan seterusnya akan mengurangkan pencapaian mereka


2. Pelajar suka mengingati fakta yang banyak
• Kerana fakta merangkumi bidang yang amat luas dan rencam – sebilangan besar pelajar akan lupa isi syarahan
• Jones 91923), 60 peratus pelajar lupa isi syarahan sebaik sahaja keluar dari bilik syarahan
• Iris Paintal 91980) : 23 peratus lagi akan lupa selepas 8 minggu

3. Kurang interaksi antara guru dengan pelajar
a) Pemikiran kritis terbatas
b) Pemahaman berbeza
c) Pelajar tidak dapat memberi maklum balas

4. Kepantasan mengajar
• Kerana kesuntukan masa, guru tidak akan mengambil kira tentang keperluan pelajar

5. Pelajar ramai
• Suasana yang tidak selesa
• Gangguan lain

Kaedah Syarahan Yang Berkesan
Peranan guru :
a. Menyusun struktur syarahan
b. Merancang dan mengumpul bahan-bahan dan fakta
c. Membuat persediaan rapi
d. Menguasai beberapa kemahiran
-pengenalan : menarik perhatian dan meruntun fikiran pelajar,
membuat bahan edaran dan risalah tentang isi
syarahan
-penyampaian : penguasaan dan kelancaran syarahan melalui
pembacaan dan latihan berulang kali.
TEKNIK DAPATAN

Pengertian:
• Kaedah penyelidikan/heuristic (Greek : eureka – sudah dapat diketahui).

• Menekankan proses belajar dengan menggunakan cara penyelidikan secara persendirian berasaskan pemerhatian, kaji uji dan ujian.

• Melibatkan aktiviti mengenalpasti, memerhati , mengkaji, mengumpul data, menganalisis, membuat pemerhatian dan melakukan rumusan.

Teknik Dapatan Berstruktur
• Guru menyediakan suatu siri aktiviti yang berkesinambungan.
• Pelajar diberi panduan dan bimbingan untuk menjalankan penyelidikan.
• Pelajar membuat kesimpulan hasil dari penyelidikan.


TEKNIK SOKRATIK

Pengertian:
• Mengambil sempena nama ahli falsafah Greek, Socrates (470 – 399 SM).
• Mengutamakan penyoalan.
• Bertujuan untuk meningkatkan taraf pemikiran pelajar secara logik dari yang belum diketahui kepada yang diketahui.
• Taraf pemikiran yang boleh dicapai bergantung kepada jenis soalan yang ditanya ; peringkat rendah  peringkat tinggi.

Jenis-jenis Soalan
1. Peringatan
• Sangat popular
• Pelajar tidak dikehendaki menggunakan daya pemikiran
• Tentang perkara-perkara dan orang dalam Sejarah
Cth. Siapakah pelukis potret ‘Mona Lisa’
Bilakah Perjanjian Pangkor ditandatangani?
2. Pemikiran
• Memerlukan penjelasan atau sebab-sebab
• Pelajar mencari maklumat dan membuat hubungan dalam pemikiran mereka di antara beberapa faktor
• Mencari perhubungan sebab dan kesan

Cth: Apakah faktor-faktor yang telah mencetuskan Revolusi
Perancis?
Mengapakah Inggeris campur tangan di Tanah
Melayu?

3. Pertimbangan
• Pelajar dapat dilatih dalam kemahiran Sejarah
• Pelajar digalakkan membuat keputusan sendiri terhadap tiap-tiap kejadian
• Pelajar tidak semestinya menerima sebagai benar keterangan dan pendapat guru atau pengarang buku.

Contoh: Adakah benar penjajahan Jepun tidak membawa sebarang kebaikan kepada Tanah Melayu?
Adakah benar imperialisme Barat telah memberi manfaat kepada masyarakat setempat?

4. Mencipta/Kreatif
• Menggalakkan pelajar memikirkan penyelesaian kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia
• Mencipta cara-cara baru untuk mengatasi masalah

Contoh: Bolehkah anda cadangkan cara-cara untuk mengelakkan persengketaan antara kuasa-kuasa besar?


TEKNIK PENERANGAN
Pengertian:
• Amalan biasa bagi menerangkan idea-idea, faktor-faktor dan peristiwa penting.
• Disertai dengan alat bantu mengajar yang lain seperti papan putih, power point, ohp dll.
• Untuk menjelaskan keadaan sesuatu masalah.
Cth: Menerangkan alasan-alasan yang digunakan oleh Raffles untuk menduduki
Singapura 1819.

Jenis-jenis Penerangan
1) Interpretatif
Memberi fokus dan penekanan dari segi maksud, pernyataan atau isu-isu

2) Deskriptif
Menjelaskan proses-proses struktur atau prosedur-prosedur.
Cth. Bincangkan peristiwa-peristiwa yang membawa kepada Perang Dunia Pertama.

3) Sebab Musabab
Melibatkan prinsip-prinsip/generalisasi, motif atau nilai-nilai dan penerangan yang melibatkan sebab musabab.
Cth: Mengapakah Tun Perak begitu terkenal pada zaman keagungan kerajaan Melayu Melaka?

Peranan Guru
• Penerangan mempunyai struktur yang jelas dan menarik.
• Keberkesanan bergantung kepada minat dan kesungguhan guru.
• Melibatkan aspek peribadi guru seperti :
Corak dan gaya muka,
aksi, kelantangan dan nada suara.
TEKNIK SIMULASI

Pengertian:
• Mewujudkan satu situasi untuk menyerupai keadaan sebenar.
• Melibatkan pelajar-pelajar melakonkan sesuatu perkara (secara berpura-pura) dalam suatu suasana yang terancang.

Jenis-jenis Simulasi:
1) Lakonan/Drama
• Berskrip
• Tanpa Skrip

2) Sosio drama
• Pelajar cuba menyelesaikan sesebuah masalah sosial
• Pelakon diberi peranan watak sejarah dan suatu masalah atau isu dalam sejarah.

3) Perbahasan
• Pemidato memegang peranan sebagai seorang tokoh sejarah atau sebagai seorang tokoh sejarah yang membahaskan sesuatu isu sejarah.
• Syarahan kecil (lecturette) dilakukan oleh seorang pelajar kepada rakan-rakan sekelas dan mereka memberi markah.
Cth : seorang pelajar menerangkan apa yang sebenarnya dilihat dan dirasai oleh Marco Polo dalam pengembaraanya.


4) Simulasi Segera

• Guru memberi penerangan tentang sesuatu tajuk .
• Guru meminta pelajar memegang sesuatu peranan dan mengambarkan bagaimana peristiwa itu berlaku.
Cth : Jika anda tokoh x , apakah yang akan anda lakukan ?
Bagaimana reaksi anda terhadap …?

5) Permainan
• Terancang dan berstruktur seperti ‘board games’ dan teka silang kata.

Kelebihan Teknik Simulasi:
• Memperkembangkan kemahiran pendidikan imaginasi , pertimbangan , sintesis dan perhubungan secara lisan.
• Kesan yang kuat kepada daya ingatan pelajar
• Menjamin perkembangan pengetahuan sejarah kerana ia menitikberatkan aspek afektif.
• Menolong mengatasi masalah pelajar yang berbeza kebolehan .
• Menimbulkan tahap keinginan yang tinggi untuk belajar.


TEKNIK KAJI PETA

Takrif Peta : Bahan grafik
: Mengandungi petunjuk dan simbol untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sesuatu kawasan.
: Satu kod yang perlu di beri perhatian , ditafsir dan diinterpretasi.


Penggunaan Peta : Sangat berkesan , menarik minat dan menggalakkan penglibatan pelajar yang aktif.
: sekali sekala.
: tidak boleh dijadikan kaedah utama.
: bahan tambahan atau sokongan .
: untuk menjelaskan peristiwa yang berlaku.

Kepentingan dalam P&P Sejarah
1. - memberi lokasi sebenar sesuatu peristiwa sejarah.
- memberi peluang kepada pelajar menghubungkaitkan peristiwa sejarah dengan faktor persekitaran yang mungkin mempengaruhi.

2. – dapat memberi gambaran tepat tentang jarak dan arah.
- membantu pelajar memahami sebab musabab sesuatu peristiwa sejarah.

Cara Penggunaan :
1. Bahan ilustrasi / bahan visual untuk kefahaman yang lebih jelas
Cth: Tamadun Dunia : dapat menunjukkan lokasi tamadun

2. Alat Bantu mengajar dan bahan sumber
Cth : Peperangan , imigrasi , jalan perdagangan

Kemahiran yang diperolehi :
1. mendapatkan maklumat
- melalui soalan-soalan guru yang membimbing pelajar untuk mendapatkan maklumat.
- Maklumat ditukarkan kepada keterangan bertulis.

2. Memasukkan maklumat
- Pelajar menggunakan pengetahuan sejarah dan pemahaman mereka tentang simbol-simbol kartografi.TEKNIK KAJI GAMBAR

Takrif: Kaedah P&P yang menggunakan gambar sebagai bahan utama,
pelajar lebih memahami sesuatu peristiwa dengan lebih bermakna
Cth : gambar foto, poskad, iklan, poster, kartun dan gambar-gambar daripada buku teks

Penggunaan gambar : menggunakan daya imaginasi bagi menyelesaikan masalah berkaitan dengan sesuatu tajuk
: boleh dibimbing memahami persoalan tentang sejarah
: penggunaan secara terancang.
: perlu cungkil maklumat yang tekandung dalam sesuatu gambar.
: guru menyediakan soalan-soalan yang berkaitan dengan gambar
• Soalan umum
• Soalan Khusus
• Soalan yang memerlukan jawapan yang terperinci
• Soalan yang memerlukan interpretasi
: penggunaan gambar untuk aktiviti inkuiri.
Kebaikan:
i. - Menambah pengalaman intelektual pelajar
- menambah pengetahuan yang tidak boleh diperolehi melalui cara lain.
ii. - Melatih pelajar mempunyai pemikiran kritis
- melatih pelajar mentafsir keterangan visual

Cara penggunaan :
I. Secara individu (aktiviti inkuiri)
- gambar yang sesuai
- mempunyai maklumat yang dapat membantu
- guru mengemukakan soalan-soalan.
- Perbincangan kelas.

II. Secara berkumpulan
- edarkan gambar-gambar dan soalan-soalan kepada kumpulan-kumpulan.
- Kaji gambar dan bincang soalan.
- Kumpulan membuat laporan
- Guru beri komen-komen tentang jawapan
- Guru mengemukan soalan yang lebih susah.
- Pelajar diberi peluang membuat hipotesis sendiri.

III. Secara bersiri untuk menunjukkan hubungkait perkembangan dan perubahan
- gambaran dapat menunjukkan corak , variasi dan perubahan melalui masa.
- Pelajar memberikan sebab berlakunya perubahan.
- Pelajar menulis esei dengan menggunakan gambar-gambar dari buku-buku sejarah lain dan buku teks.


TEKNIK KAJI DOKUMEN

Takrif: Dokumen merupakan bahan bertulis / bercetak

Jenis Dokumen :
• Laporan saksi
• Laporan rasmi
• Surat perjanjian / persetiaan
• Perisytiharan
• Akta Parlimen
• Memorandum
• Catatan peringatan
• Rekod kerajaan
• Wang kertas
• Surat persendirian
• Bil-bil
• Cop mohor
• Peta sejarah

Tujuan :
• Membolehkan pelajar melihat dan mengkaji sumber utama
• Membolehkan pelajar sedar tentang kepentingan dokumen untuk penulisan sejarah.
• Meyakinkan pelajar tentang ketepatan fakta.
• Memberi peluang kepada pelajar berperanan sebagai’sejarahwan’.
• Memberi peluang kepada pelajar untuk mengeluarkan pendapat/ pandangan.
• Meningkatkan kemahiran mentafsir , menganalisis , menilai , membuat perbandingan dan merumus sejarah.Cara Penggunaan:
• Dapatkan dokumen asal dan buat salinan untuk edaran kepada pelajar.
• Pastikan pelajar ada pengetahuan / latar belakang tentang dokumen yang dikaji.
• Menyunting atau menukarkan bahasa yang digunakan dalam dokumen asal kepada bahasa yang mudah difahami.
• Menyediakan soalan-soalan mengikut objektif P&P dari senang ke susahTEKNIK TUTORIAL

• Sesuai digunakan untuk kelas yang kecil.
• Tugasan diberi secara bergilir-gilir untuk mencari bahan-bahan rujukan dan bacaan.
• Masa ditetapkan untuk melengkapkan tugasan.
• Sessi pembentangan kepada ahli kelas.
• Rakan kelas mengemukakan soalan.
• Akan berlakunya interaksi antara guru dan pelajar-pelajar.
• Guru membuat rumusan.
• Sesuai untuk peringkat SPM.


TEKNIK TUNJUK CARA(DEMONSTRASI)

Pengertian:
• Proses P&P dimana seseorang guru berbuat sesuatu dengan kehadiran pelajar untuk menyaksikannya.
• Melibatkan aktiviti penerangan dengan guru menunjukkan cara membuat sesuatu.
• Melibatkan juga aktiviti pendengaran , penglihatan dan percubaan pelajar.
• Dapat memusatkan perhatian pelajar kepada langkah-langkah dan peraturan yang terlibat dalam sesuatu proses.
• Menggunakan alat pandang dengar.

Tujuan :
• Pelajar dapat mencontohi sesuatu dengan lebih tepat dan mudah.
• Memperkukuhkan ingatan pelajar.
• Memudahkan pelajar membentuk konsep dan prinsip.
• Menarik minat kerana boleh melihat secara peribadi.
• Meningatkan pelajar tentang aspek penting yang seharusnya di beri perhatian.
• Mendapat latihan amali untuk membina kemahiran yang tepat dan kukuh.

Jenis-jenis Tunjuk Cara:
1. Model hidup.
2. Model Simbolik.
3. Model Persepsi.

Kelebihan:
• Pelajar dapat melihat dan mendengar.
• Idea dan prinsip dapat diilustrasikan.
• Mengekalkan perhatian dan ingatan.
• Pelajar dapat menjayakan demonstrasi dan membentuk kemahiran dan sikap.


KAEDAH KAJIAN BUKU TEKS

Pengertian:
• Buku Teks adalah bahan sokongan
• Isi Kandungannya tidak boleh dianggap lengkap.

Kemahiran Penggunaan:
1. Kemahiran membuat rujukan seperti :
• Mencari maklumat
• Menggunakan indeks

2. Kemahiran memahami seperti
• Memahami petikan atau perenggan tertentu
• Memahami makna perkataan dan frasa.
• Memahami perkaitan idea
Cth : Renaissance dan Reformation Imperialisme dan Nasionalisme
• Memahami carta , peta , rajah dsb.

3. Kemahiran Analisis dan Kritis
• Pelajar dibimbing supaya membaca dengan kritis
• Menimbulkan persoalan kepada setiap perenggan dan pernyataan.
• Melatih pelajar membaca dengan lebih bijak.
• Mengasingkan fakta penting dengan yang tidak penting.
• Mempunyai pandangan dan fikiran yang tajam.

4. Kemahiran Imaginatif
• Pelajar membayangkan / mengandaikan bahawa mereka berada pada suatu zaman atau situasi
Cth : zaman Renaissance
:zaman Pericles
• Guru menggunakan isi kandungan buku teks.

5. Kemahiran membuat nota
• Dibimbing mencari maklumat yang tepat dari buku teks.

Latihan Menggunakan Buku teks:
• Membina soalan kefahaman berdasarkan petikan atau mukasurat tertentu.
• Membentuk soalan yang berbentuk imaginative bagi menghidupkn sesebuah petikan yang dibaca.
Cth : katakanlah anda Abraham Lincoln
Apakah tuduhan yang akan anda ambil bagi mengatasi perang saudara di Amerika.
• Meminta pelajar mengambil dan menyusun data yang berkaitan dengan sesuatu persoalan dan masalah.
Cth : mencari data yang berkaitan dengan pertanian secara komersil di Malaysia akibat imperialisme.
• Membuat rajah , carta dll
• Meminta pelajar menukarkan suatu petikan prosa kepada bentuk graf , carta dsbnya.
• Membuat rujukan : memahirkan pelajar menggunakan semua bahagian didalam buku teks dari muka surat kandungan hingga ke indeks.


TEKNIK LAKONAN

Kebaikan teknik lakonan:
• Satu cara lagi untuk mempertingkatkan kesedaran pelajar tentang sesuatu peristiwa.
• Memerlukan ketokohan guru dan pelajar.
• Walaupun persediaan memakan masa yang lama tetapi boleh mengembangkan imaginasi dan daya cipta pelajar.
• Mengalakkan hubungan yang sihat.
• Menghidupkan peristiwa lampau agar pelajar dapat merasakan seolah-olah mereka sendiri sedang mengalaminya.
• Imaginasi yang dibuat mestilah sedekat mungkin dengan alam nyata (tidak mematikan kejadian sebenar).
• Boleh melibatkan pelajar secara aktif dalam pembelajaran sejarah.
• Guru membuat rumusan selepas lakonan.


TEKNIK PROJEK

Pengertian:
• Projek berdasarkan buku ialah penyelidikan / kajian yang terperinci tentang sesuatu tajuk.
• Dilakukan secara individu / berkumpulan.
• Di dalam atau di luar kelas.
• Pelajar bebas memilih tajuk dan pendekatan.
• Pelajar bebas memilih cara mempersembahkan hasil penyelidikan dalam pelbagai bentuk :
Risalah, Buku Skrap, Model, Kerta Kerja, Ilustrasi, ICT dsb.
Tujuan:
• Meluaskan pengetahuan dan memberi pengalaman kepada pelajar menyelidik , menganalisis serta membuat sintesis.
• Menggalak dan membina pemikiran , daya kreatif serta memupuk semangat berkerjasama di kalangan pelajar.
• Memberi peluang dan melatih pelajar merancang dan mengelola sesuatu aktiviti pembelajaran secara individu atau berkumpulan.
• Mengukuh dan menghubungkaitkan pengetahuan mata pelajaran sejarah dengan mata pelajaran lain – memerluka kemahiran dalam pelbagai bidang.

Jenis – jenis Projek.
1. Projek berdasarkan buku (Book – based project)
• Sumber utama - buku
• Penyelidikan - di sekolah
- di luar sekolah
• Tempoh masa yang sesuai

2. Projek Luar (Field – based project)
• Berdasarkan sesuatu tempat (Kajian sejarah Tempatan)
• Bahan-bahan dari sumber setempat , arkib dan perpustakaan.
• Keluarga pelajar merupakan sumber maklumat yang berharga.

3. Projek Lawatan Berstruktur (Structural Visit)
• Lawatan ke muzium tempatan atau tempat-tempat bersejarah.
• Dirancang dan diatur dengan teliti
• Setiap pelajar diberi tugasan sebelum lawatan.
• Walaupun bergerak dalam kumpulan , tugasan dibuat secara individu.
• Penyelidikan ada kaitan dengan apa yang di pelajari di kelas.

4. Projek Tugasan Jangka Pendek (Short Project Task )
• Tempoh masa yang singkat
Cth : Sejarah Keluarga
Biodata orang yang berjaya.

Cara-cara perlaksanaan:
• Individu / kumpulan
• Senarai tajuk yang sesuai , walaupun pelajar bebas memilih.
• Penerangan tentang kaedah kajian.
• Organisasi bilik darjah sesuai dengan jenis aktiviti.
• Jangkamasa projek.
• Bantuan dan bimbingan dalam semua hal yang berkaitan.
• Soalan-soalan disediakan untuk soalselidik / Temubual.
• Pelajar- pelajar membuat laporan secara berperingkat.

No comments:

Post a Comment